Middletown 4-H memories - perezoo

Eliot at fair 1993

Eliotfair1993