Middletown 4-H memories - perezoo

Eliot with turkey 1995

Eliotwithturkey1995