Middletown 4-H memories - perezoo

Eliot at fair 1994

Eliotfair1994